ปีการศึกษา ที่เปิดลงทะเบียน  
  
รายวิชาที่เปิดลงทะเบียน - AVAILABLE FOR LEARNING
{{$index+1}} {{row.SubjectCode}} {{row.SubjectName}} {{row.TchName}}